Berliner Fanclub Seite von De Fleech


                                      Videos  von  De Fleech   aus  Hagen

                     De Kölsche Fleech mit Liebelein ach Liebelein  

                          De Fleech Ich bruch minge Dom

                       De Fleech , Dat ist de Zokunft en Kölle